top of page

Algemene Voorwaarden live cursussen

 1. Bij inschrijving van één van de cursussen ben je gehouden aan onderstaande voorwaarden.

 2. Inschrijven dient te gebeuren via de "inschrijfbutton" op de website of via mail aan info@happyhandsacademy.be met vermelding van je naam, adres, bedrijfsnaam, btw-nummer, emailadres, gsm-nummer.

 3. Indien het maximum aantal inschrijvingen is behaald, staat er VOLZET bij de opleiding. Je kan je nog op de wachtlijst laten zetten, zonder enige verplichtingen.

 4. Staat een opleiding nog niet ingepland? Laat je ook dan op de wachtlijst plaatsen, zonder enige verplichtingen.

 5. De meeste opleidingen zijn geaccrediteerd in België door BeVo en in Nederland bij NVRT.

 6. De prijs die genoteerd staat bij de opleiding in de kalender is de correcte prijs.

 7. Digitale factuur volgt in principe binnen een termijn van 14 dagen na inschrijving.

 8. Indien je dat wenst kan je in termijnen betalen. Dit dient schriftelijk via mail aangevraagd te worden.

 9. Annulatievoorwaarden gelden van zodra je inschrijft voor een cursus.

 10. Annuleren dient schriftelijk via mail te gebeuren.

 11. Er wordt altijd een administratieve kost van €30 in rekening gebracht bij annulaties tot 6 weken voor aanvang van de opleiding.

 12. Bij annulaties tussen 6 en 3 weken voor aanvang van de opleiding, wordt 50% van het opleidingsgeld in rekening gebracht; bij annulaties tot 3 weken voor aanvang van de opleiding, bent u het gehele bedrag verschuldigd, tenzij u een andere deelnemer aandraagt.

 13. Je kan je reeds betaalde cursus éénmalig kosteloos verplaatsen naar een volgende datum; je contacteert zelf Happy Hands Academy om deel te kunnen nemen.

 14. Happy Hands Academy behoudt zich het recht om cursussen te annuleren of te verplaatsen. Indien de nieuwe data je niet passen, wordt je inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

 15. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.


2024 Adam&Eva bvba – BE0887.276.816 – Happy Hands Academy – Alle rechten, typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Algemene Voorwaarden online cursussen

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en gebruiken van online cursussen geleverd door Happy Hands Academy, Adam&Eva BV, Berkenlaan 2, 2620 Hemiksem, BE0887276816.

 

Artikel 1. Definities
1. Dienstverlener: Happy Hands Academy voor Adam&Eva BV, verder steeds vernoemd als Happy Hands Academy
2. Cursist: de natuurlijke persoon die privé of feitelijk namens een onderneming aan de online cursus deelneemt.
3. Online cursus : E-learning, online training of online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,
(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent Online cursussen van Happy Hands Academy.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt de cursist de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Bij aanschaf van een online cursus van Happy Hands Academy, ontvangt de cursist persoonlijke inloggegevens voor de online omgeving. Bij gebruik van de online cursus aanvaardt de cursist de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
3. Overeenkomsten tussen cursist en Happy Hands Academy komen slechts tot stand indien de aanmelding door Happy Hands Academy aan cursist digitaal wordt bevestigd.
4. Happy Hands Academy heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
5. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt verstrekt tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden. Mocht Happy Hands Academy opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling
1. Inschrijving vindt plaats door middel van het plaatsen van de bestelling via de salespagina van de website van Happy Hands Academy. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de bestelling op de salespagina zijn vermeld. 

2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Ingeval van een prijsstijging na aanmelding door Cursist, heeft Cursist het recht om de aanmelding kosteloos te annuleren, de bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.
3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling
1. Direct na bestelling van de online cursus in de webwinkel volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.
2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient Cursist dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Happy Hands Academy.
3. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 4, lid 2, niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
4. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 2, zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Happy Hands Academy zelf anders bepaalt.
5. De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Cursist en Happy hands Academy kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van Happy Hands Academy onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
6. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Happy Hands Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van Happy Hands Academy tenzij aan Happy Hands Academy opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Happy Hands Academy op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het
factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
5. Happy Hands Academy heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen
resultaatverplichting. Happy Hands Academy kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Happy Hands Academy op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Happy Hands Academy hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een
realistisch beeld geven van de inhoud van de online cursus. Deelnemer blijft te allen tijdezelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
6. Happy Hands Academy zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de online cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online cursus afwijken van het uiterlijk van de huidige software. Happy Hands Academy is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online cursus worden door Happy Hands Academy voorbehouden.

 

Artikel 8. Gegevensbescherming
1. Happy Hands Academy zal in zijn computersystemen en onder redelijke
veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de
aankooporder en de factuur, bewaren.
2. Happy Hands Academy garandeert zijn Cursist de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het  Privacybeleid  dat beschikbaar is op de website.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Hands Academy is de Cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 8. Algemene bepalingen
1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de online cursus.
2. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
3. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.
4. De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van
tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.


2024 Adam&Eva bvba – BE0887.276.816 – Happy Hands Academy – Alle rechten, typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

bottom of page